Copy of e_scouts_logo

„Empowering eFacilitators for intergenerational dialogue – Trans e-Scouts”

(No. 2013-1-ES1-LEO05-66612)

 TRANS E-scouts ir Eiropas Savienības atbalstīts projekts, kura ietvaros paredzēta starppaaudžu sadarbība un kompetenču un prasmju apmaiņa. Projektā  tiks iesaistīti gan jaunieši ( līdz 25 gadiem),  gan seniori.  Projekta ietvaros jauniešiem būs iespēja apgūt pieredzi  strādāt  kā IKT prasmju pasniedzējiem senioru auditorijai. Savukārt senioriem būs iespēja gan apgūt jaunas digitālās prasmes, gan nodot savu pieredzi jauniešiem, darbojoties kā mentoriem (padomdevējam ).  Projektu  līdzfinansē  EK Mūžizglītības programma un  tas tiek īstenots Horvātijā, Latvijā un Lietuvā.

Projekta mērķis  ir veicināt jauniešu un senioru sociālo un digitālo iekļaušanu, kopības sajūtu, paaudžu savstarpējo dialogu un sapratni.  Projekta ietvaros tiks izveidota mācību metodoloģija – aplis, kurā jaunieši māca seniorus izmantot informācijas tehnoloģijas, savukārt seniori dalās ar jauniešiem pieredzē, kā risināt dažādas pieaugušo dzīves problēmas, iekļauties darba tirgū u.c.

Projekta metodoloģija

Projekta brošūra

2012.gadā analoga  starppaudžu apmācību metodika tika izstrādāta un ieviesta Bulgārijā, Vācijā, Italijā, Polijā un Spānijā.

Projekta ietvaros tiks veikta arī aptauja, kas palīdzēs projekta īstenotājiem labāk izprast gan senioru IKT prasmju līmeni un apmācību vajadzības, gan viņu pieredzi un interesi iesaistīties mentora darbā ar jauniešiem.

Visa Starppaaudžu apmācību metodoloģija ietver  5 savstarpēji saistītus apmācību ciklus:

M1 –Starptautiska e-prasmju veicinātāju apmācība

M2 – E-prasmju veicinātāji – jaunieši apmācība

M3 – Jaunieši – seniori – IKT prasmju apmācība

M4 – E-prasmju veicinātāji – Seniori – apmācība

M5 – Seniori – jaunieši – mentorngs

Sociālā vide, dalībnieku profils, IKT zināšanu līmenis  un vajadzības ir atšķirīgas katrā no projekta dalībvalstīm, tādēl, lai projekta labākās prakses pārnese būtu ar lielāku pievienoto vērtību, mācību metodoloģija tiks lokalizēta un adaptēta Latvijas, Lietuvas un Horvātijas kontekstam.

Projekta ilgums – 24 mēneši.

New Picture (7)Šo projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.
Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par publikācijā iekļauto informāciju un tās izmantošanu. Šī publikācija atspoguļo autoru viedokli.

Share →